รัฐบาลอภิสิทธิ์หมดสิทธิ์ที่จะบริหารราชการแผ่นดินแล้ว เพราะ….

ละครมหาดไทย : ความจริงวันนี้ที่รัฐบาลหมดความชอบธรรมแล้ว
โดย รมย์ ธรรมวัฒนารมณ์ 21 กุมภาพันธ์ 2554 16:15 น.
 
ในเมื่อมาตรา 171 รัฐธรรมนูญฯ ฉบับปัจจุบันบัญญัติว่า นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอีกไม่เกิน 35 คนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน
       
       หมายถึง เมื่อนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลตัดสินใจ สั่งการหรือการดำเนินการใดๆ ในการบริหารราชการ ย่อมผูกมัดเป็นความรับผิดชอบของคณะรัฐบาลทั้งชุดด้วย และ
       
       หมายถึง เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดก็ย่อมผูกมัดความรับผิดชอบทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนด้วย และ
       
       หมายถึง รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งที่ตัดสินใจหรือกระทำการใดๆ ในการบริหารราชการ ย่อมถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะรัฐมนตรีทั้งหมดทุกคนด้วย จะอ้างว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐมนตรีคนนั้นๆ ไม่เกี่ยวข้องด้วยไม่ได้
       
       ความรับผิดชอบที่ว่านี้ ตั้งอยู่บนหลักกฎหมายและมิได้บัญญัติไว้เป็นกฎหมาย
       
       หนึ่ง คือ ความรับผิดชอบที่เรียกว่าจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในฐานะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นนักการเมืองมาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะโดยตรงหรือตามบัญชีรายชื่อก็ตาม หากทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามหรือความรู้สึกที่ดีของประชาชนแล้ว แม้ไม่มีบทลงโทษตราไว้ก็สมควรพิจารณาตนเองด้วยการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นอยู่
       
       สอง คือ ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ อันมีผลต่อความเป็นรัฐมนตรีที่ต้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัว (มาตรา182) รัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่ง (มาตรา180) การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา265-269)และการต้องพ้นจากตำแหน่งโดยการถูกถอดถอน (มาตรา270-274)
       
       สาม คือ ความรับผิดชอบที่ต้องถูกดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เมื่อมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น (มาตรา275-278)
       
       นับแต่ปลายปี 2551 ที่นายอภิสิทธิ์ฯ เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี จนถึงปัจจุบันการบริหารราชการของนายกฯ และรัฐมนตรีได้สะท้อนภาพความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมากมาย โดยปราศจากคำตอบหรือความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรี
       
       เมื่อเกิดกรณีที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของประชาชน
       
       ● กรณีปัญหาการขาดแคลนและขึ้นราคาน้ำมันพืชซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในขณะนี้
       
       รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ไม่มีคำตอบและมิได้แสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้
       
       เมื่อเกิดกรณีที่ส่งผลกระทบต่อความมั่งคงของประเทศ
       
       ● กรณีปัญหาเรื่องชายแดนไทย-กัมพูชา สัญญา MOU 2543 ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ไทยต้องเสียดินแดน
       
       รัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศไม่มีคำตอบที่ชัดเจนและมิได้แสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้
       
       ● กรณีทหารกัมพูชาใช้อาวุธปืนยิงเข้าในพื้นที่ประเทศไทยจนทำให้มีการอพยพราษฎรนับหมื่นคน
       
       รัฐบาลและกระทรวงกลาโหมไม่มีคำตอบที่ชัดเจนและแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนในเรื่องนี้
       
       กรณีข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างวิกฤตของประเทศในเวลานี้ แต่ถ้าย้อนดูความรับผิดชอบของรัฐบาลที่ผ่านมาจะพบว่า
       
       ● กรณีการตัดไม้และการก่อสร้างทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งราษฎรเดินขบวนต่อต้าน
       
       รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมไม่มีคำตอบในเรื่องผลการสอบสวนและผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้
       
       ● กรณีที่มีการบุกรุกที่ป่าเขาแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นตัวอย่างการใช้อิทธิพลของนักการเมือง
       
       รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิ่งเฉยไม่มีคำตอบผลคืบหน้าหาผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้
       
       ● กรณีการทุจริตการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง
       
       ● กรณีการทุจริตเรื่องการจัดซื้อปลากระป๋องในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง
       
       ● กรณีการทุจริตในโครงการประมูลคอมพิวเตอร์ การสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอของกระทรวงมหาดไทย
       
       ฯลฯ
       
       จนถึงปัจจุบันกรณีการทุจริตข้างต้นเงียบหาย ไม่ปรากฏผลการสอบสวน การลงโทษหรือหาตัวผู้รับผิดชอบในกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด
       
       ไม่เพียงแต่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงนั้นๆ จะไม่ใส่ใจในความรับผิดชอบในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว นายกรัฐมนตรีเองยังทำตัวเพิกเฉยไม่ยอมรับรู้ในเรื่องดังกล่าว ทั้งๆ ที่ทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการตามบทกฎหมายและแสดงออกได้ซึ่งจริยธรรมของนักการเมืองที่ดีตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ
       
       เมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงเป็นการตอกย้ำความรู้สึกของประชาชนในเวลานี้ได้ดีว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีที่ชื่ออภิสิทธิ์ฯ เป็นรัฐบาลที่ขาดความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่อาจเป็นที่พึ่งของประชาชนและรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องตามกฎหมายได้
       
       จึงถือได้ว่ารัฐบาลหมดความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s